โรคข้อขากรรไกร (TMD)

โรคข้อขากรรไกร(TMD)เกิดจากนิสัยการเคี้ยว หรืออุบัติเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อเกิดความตึงเครียด
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการปรับการขยับของขากรรไกรของPST Centreจะทำให้ขากรรไกรขัยบได้ตามปกติและอาการเจ็บก็จะหายไป

Continue reading